Tvrtka

Politika kvalitete

Naša primarna zadaća je razumjeti i zadovoljiti stvarne, svakodnevne potrebe naših kupaca u pogledu raspoloživog asortimana i kvalitete proizvedene hrane za životinje te rokova i načina njene isporuke , uvažavajući pritom tržišne uvjete i odredbe važećih granskih normi i propisa.

Ostvarivanje ciljeva politike kvalitete temelji se na sljedećim principima:


Kvaliteta proizvoda

Isporučena hrana za životinje striktno zadovoljava utvrđene kupčeve zahtjeve te zahtjeve primjenjivih granskih normi i propisa uključujući zdravstvenu ispravnosti proizvoda prema Codex Alimentarius-u.

Stabilnost odvijanja procesa

Aktivnosti povezane s kvalitetom hrane odvijaju se sukladno zahtjevima dokumentiranog sustava kvalitete i sustava zdravstvene ispravnosti proizvoda.
Direktor tvrtke osigurava optimalna sredstva za obavljanje radnih aktivnosti i aktivnosti kontrole uključujući i stručnu izobrazbu djelatnika.

Kontrola kvalitete

Proizvodi i sirovine kontinuirano su u sustavu nadzora i kontrole koji osigurava pravodobno uočavanje nesukladnosti te njihovo otklanjanje i ispravljanje prije isporuke.

Primjenjuje se sustav zdravstvene ispravnosti proizvoda (HACCP) temeljen na zahtjevima Codex Alimentarius-a i teži se nadilaženju razine tih zahtjeva.

Ulazna kontrola sirovina osigurava upotrebu samo onih sirovina koje mogu zadovoljiti sve zahtjeve kvalitete proizvoda. Sva odstupanja i nesukladnosti bilježe se i analiziraju.

Praćenje i unapređivanje sustava

Sustav kvalitete i sigurnosti hrane prati se i unapređuje na temelju analiza podataka prikupljenih iz zapisa o kvaliteti, zapisa o nadzoru nad KT-om, zapisa o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda (analiza), postupaka ocjenjivanja sustava, reklamacija i primjedbi korisnika. Posebna se pažnja pritom pridaje rješavanju nesukladnosti, otklanjanju uzroka njihova pojavljivanja te praćenju zahtjeva tržišta.

Politika kvalitete primjerena svrsi i kontekstu organizacije te podržava njezino strateško usmjerenje. Provodi se stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom.

Odgovornosti svih djelatnika

Svi djelatnici tvrtke, uključeni su u ostvarivanje ciljeva politike kvalitete te imaju primarnu odgovornost za kvalitetu vlastitog rada i provođenju zahtjeva HACCP sustava, sukladno utvrđenim odgovornostima i ovlaštenjima. Uprava osigurava da optimalna način da su sva zaduženja i ovlaštenja razumljiva i primjenjiva unutar tvrtke.

Od svih se djelatnika očekuje striktno pridržavanje odredbi propisanih u dokumentima ustrojenog sustava kvalitete i sustava zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Cilj politike kvalitete je djelotvorno unapređivanje poslovanja i konkurentnosti proizvoda na tržištu te proizvodnja zdravstveno ispravnog proizvoda.

Kako bi se osiguralo provođenje politike kvalitete, ustrojen je dokumentirani sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO 9001:2015 i sustav zdravstvene ispravnosti proizvoda sukladno Codex Alimentarius-u.

Sveti Ivan Zelina; 16.01.2023. Direktor:
Drago Kušić

Više od 25 godina s Vama

25 godina

HR Sufinancira EU

HAMAG Bicro logo

Centaur hrana za konje

centaur2015hr

Sve informacije o Centaur konceptu ishrane konja možete naći na www.centaur.hr

eu esif

Pretraživanje

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.